Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť – zásady ochrany osobných údajov stránky: https://kamennysvet.sk

Úvodné ustanovenia

Pre potreby tejto informačnej povinnosti sa rozumie:

Prevádzkovateľom: GARDEN TEAM s.r.o., Lombardiniho 1648,  01401 Bytča,

IČO:  47521139

Osobnými údajmi: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, cookies, IP adresa.

Prevádzkovateľ e-shopu garden-team.sk  ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len \“Nariadenie\“)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníka.

Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje zákazníka a údaje nutné pre plnenie zmluvy, resp. objednávky zákazníka.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy, resp. objednávky medzi zákazníkom a predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem predávajúceho na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov, ponúk a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov, ponúk a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie zákazníkovej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, celá adresa, telefonický a emailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a ponúk a výkon ďalších marketingových aktivít zo strany predávajúceho.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu max. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje z databázy vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

2. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru alebo služieb na základe zmluvy, resp. prijatej objednávky. Konkrétne ide o spoločnosti:
 1. TOPTRANS EU, a. s., so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923.
 2. 123 kuriér s.r.o. – Tomanoczyho 378 02743 Nižná
 3. DPD s.r.o. – Na Skalu 504/3, 013 41 Dolný Hričov
 4. GLS s.r.o. –  P. O. Hviezdoslava 68, 010 01 Staré Mesto
 5. Zásielkovňa –  K cintorínu, 010 04 Žilina-Závodie
 6. Paletexpres – Textilná, 034 01 Ružomberok-Rybárpole

Práva spotrebiteľa

1. Za podmienok stanovených v Zákone má zákazník:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne ho zaslať na adresu GARDEN TEAM s.r.o., Malobytčianska 1538/3,  01401 Bytča,
 • alebo elektronicky na email [email protected], pričom je potrebné použiť formulár na odvolanie súhlasu.

2. Zákazník má ďalej právo podať sťažnosť

na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade ak sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
Spoločnosť na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk.

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. Na znak súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov, zákazník zaškrtne príslušné políčko v rámci vytvorenia internetovej objednávky. Zaškrtnutím súhlasu zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. Prevádzkovateľ eshopu je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ e-shopu prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ e-shopu prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v elektronickej podobe, najmä aplikovaním bezpečnostného SSL certifikátu, hesla do administračného rozhrania e-shopového systému, používania zabezpečeného úložiska dát, pravidelnými zálohami systému.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.